Via www.artikel-online.nl kunt u onbeperkt en geheel kosteloos persberichten online plaatsen en verspreiden. Om de kwaliteit van de website hoog te houden hanteren wij de volgende voorwaarden waarmee u akkoord dient te gaan bij het aanmelden van een account.

De website Artikel-Online is primair bedoeld voor bedrijven en niet voor particulieren. Alleen bij hoge uitzondering worden persberichten van particulieren wel geplaatst. Verenigingen en stichtingen mogen wel persberichten plaatsen op artikel-online.nl

  • Persberichten moeten er verzorgd en netjes uitzien en geen spelfouten bevatten.
  • Persberichten mogen geen beledigende, racistische teksten of leugens bevatten.
  • Persberichten moeten “nieuwswaarde” hebben en niet louter van commerciële aard zijn.
  • Persbericht.nu behoudt zich altijd het recht voor om persberichten te verwijderen, zonder opgaaf van redenen. Over deze beslissing kan verder niet gecorrespondeerd worden.
  • Eventuele schade die ontstaat door plaatsing van een of meerdere persberichten op Persbericht.nu kan door ons op u verhaald worden.
  • Persbericht.nu zal u periodiek een online mailing sturen met informatie over het gebruik van onze site en onze diensten. Uw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt.

Indien u zich niet houdt aan de bovenstaande regels hebben wij het recht om uw persberichten te verwijderen en uw account te de-activeren. Twijfelt u over een van bovenstaande punten of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.